About us

Who We Are? เราเป็นใคร?

เราเป็นบริษัทในเครือของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ OEM/ODM ที่ผลิตในประเทศไทยและส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก ทั่งในโซน เอเซีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และ แอฟริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ด้วยมาตราฐานการผลิตระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่มีการนำเข้าเครื่องจักรล้ำสมัยจากญี่ปุ่น และ ยุโรป มาช่วยในการผลิตให้ได้มาตราฐาน และผ่านการรับรองจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ที่รับรองด้านความสะอาด ปลอดภัย และยังมี Certificate ต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในเรื่องสารสกัดจากธรรมชาติ (Organic ingredients) สารสกัดนำเข้า (Import ingredients) และการรับรองจากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น HALAL สถาบันมาตราฐานฮาลานแห่งประเทศไทย จึงมั่งใจได้ว่าสินค้าทุกชนิดที่เรานำมาเสนอจะเป็นสินค้าที่ได้มาตราฐานระดับสากล สะอาดปลอดภัย และ ราคาที่ยุติธรรม จากโรงงานโดยตรง

GET UME NOW!

TESTER'S REVIEW - ผลตอบรับจากผู้ทดลองใช้

...

Nam lectus nulla

bibendum pretium, dictum a, mattis nec, dolor. Nullam id justo sed diam aliquam tincidunt...
...

Morbi eget dolor

bibendum pretium, dictum a, mattis nec, dolor. Nullam id justo sed diam aliquam tincidunt...
...

Fusce vulputate nibh egestas orci

bibendum pretium, dictum a, mattis nec, dolor. Nullam id justo sed diam aliquam tincidunt. Duis sollicitudin...

...

Nam lectus nulla

bibendum pretium, dictum a, mattis nec, dolor. Nullam id justo sed diam aliquam tincidunt...
...

Morbi eget dolor

bibendum pretium, dictum a, mattis nec, dolor. Nullam id justo sed diam aliquam tincidunt...
...

Fusce vulputate nibh egestas orci

bibendum pretium, dictum a, mattis nec, dolor. Nullam id justo sed diam aliquam tincidunt. Duis sollicitudin...